8 - 2003

Cover

The papers in the issue: Peter-Hans Kolvenbach, “The Intellectual Dimension of Jesuit Ministries”; Wojciech Słomski, “The Philosophy of Culture and European Identity”; Tadeusz Biesaga, “Personalism versus Principlism in Bioethics”; Stanisław Ziemiański,  “Possibility – Actuality – God”;Tadeusz Ślipko, “Mariana I. Morawskiego SJ pojęcie filozofii w zastosowaniu do współczesnej dyskusji wokół encykliki Jana Pawła II Fides et ratio”; Jolanta Koszteyn, “Actio immanens– A Fundamental Concept of Biological Investigation”; Stanisław Pyszka, “Ewolucja Katolickiej Nauki Społecznej w latach 1891-2002”;Piotr Klepacki, “Wartość miłości czy miłość wartości? W drodze do źródeł świadomości aksjologicznej Maxa Schelera”;Janusz Salamon, “John Hick’s Philosophy of Religious Pluralism – A Critical Examination”;Witold Mackiewicz,“Nietzscheanische Fäden im Denken von Leszek Kołakowski”; Mikołaj Krasnodębski,  “Franciszka Gabryla antropologia i teoria poznania”; Bogdan Lisiak, “Koncepcja filozofii w korespondencji Adama Kochańskiego SJ z Gottfriedem Leibnizem”; Franciscus Bargieł, “Georgius Gengell SJ (1657-1727) eiusque ad atheismi quæstionem relatio”;Roman Darowski,“Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce”;Henryk Majchrzak, “Il problema della libertà in S. Anselmo d’Aosta”.

 • actualite
 • souspartieArticles
  • article
   Peter-Hans KolvenbachCorresponding author
  • article
   Wojciech SłomskiCorresponding authorORCID id
  • article
   Tadeusz BiesagaCorresponding author
  • article
   Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
  • article
   Tadeusz ŚlipkoCorresponding author
  • article
   Jolanta KoszteynCorresponding author
  • article
   Stanisław PyszkaCorresponding author
  • article
   Piotr KlepackiCorresponding author
  • article
   Janusz SalamonCorresponding author
  • article
   Witold MackiewiczCorresponding author
  • article
   Mikołaj KrasnodębskiCorresponding author
  • article
   Bogdan LisiakCorresponding authorORCID id
  • article
   Franciszek BargiełCorresponding author
  • article
   Roman DarowskiCorresponding author
  • article
   Henryk MajkrzakCorresponding author
 • souspartieBook Reviews