Zuzana SvobodováCorresponding authorORCID id

Forms and Movements of Life
Existential and Metaphysical Responsibility in Jan Patočka

Article
25/1 – Spring 2020, pages 89-105
Date of online publication: 25 June 2020
Date of publication: 25 June 2020

Abstract

Based on an analysis of the theory of the movement of existence, this paper answers the following question: Where can one see the most important connections of philosophical and religious language in the most re-thought part of Jan Patočkaʼs thinking? The third movement of life is seen as a form of the true philosophical life, but also as a form with metaphysical responsibility. The movement of breakthrough, or actual self-comprehension, is the most important, because it leads to care for the soul—and, according to Patočkaʼs analyses of interpretations of the Faust legend, it leads to care for the true immortality of soul. In the third movement of life, one lives an unsheltered life in openness to all which is not given and cannot be given, which is beyond all objective identification, and yet determines this world. In response to the mission in time (kairos), on the way to “asubjective” openness of the soul, in a dialogue which searches for truth and resists temptation, one can still find metaphysical responsibility and freedom.

Keywords

Cite this article

Svobodová, Zuzana. “Forms and Movements of Life: Existential and Metaphysical Responsibility in the work of Jan Patočka.” Forum Philosophicum 25, no. 1 (2020): 37–52. doi:10.35765/forphil.2020.2501.3.

Bibliography

Bratinka, Pavel, Ivan M. Havel, Daniel Kroupa, Zdeněk Neubauer, Martin Palouš, Radim Palouš, and Helena Webrov.. 2010. Faustov.n. s Havlem. .vahy o archetypu Fausta nad evropskými kulturn.mi dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušen.. Prague: V.clav Havel Library.

Derrida, Jacques. 1995. The Gift of Death. Translated by David Wills. Chicago: The University of Chicago Press.

—. 1999. Donner la mort. Paris: Galil.e.

Eisler, Rudolf. 1904. W.rterbuch der philosophischen Begriffe. 2 ed. Berlin: Mittler und Sohn.

Frei, Jan. 2019. “Distance od jsoucna, posl.n. ke jsoucnu. K Patočkovu negativn.mu platonismu a některým jeho interpretac.m.” In Patočkovo myšlen. a dnešn. svět, edited by Miloslav Bedn.ř, 69–80. Prague: Academia.

Goethe, Johann Wolfgang. 1870. Faust. Translated by Bayard Taylor. Boston: Houghton Mifflin Company.

Hagedorn, Ludger. 2009. “Překročit mýtus a osv.censtv.. N.boženstv. u Jana Patočky.” In Myšlen. Jana Patočky očima dnešn. fenomenologie, edited by Ivan Chvat.k, 371–89. Prague: Filosofia – OIKOYMENH.

—. 2011. “Beyond Myth and Enlightenment. On Religion in Patočka’s Thought.” In Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers, edited by Ivan Chvat.k and Erika Abrams, 245–61. Dordrecht: Springer.

Hal.k, Tom.š. 2016. I Want You to Be: On the God of Love. Translated by Gerald Turner. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

Havel, V.clav. 1989. “Words on Words.” Vaclav Havel Library Foundation (website). https://www.vhlf.org/havel-archives/words-on-words/.

—. 1990a. Dopisy Olze. Brno: Atlantis.

—. 1990b. Largo desolato. Pokoušen.. Asanace. Praha: Artforum.

Jaspers, Karl. 1960. Psychologie der Weltanschaungen. Berlin: Springer.

Karf.k, Filip. 1994. “Proč je Patočkova filosofie dějin kac.řsk.?” Reflexe 12: 1–11. https://www.reflexe.cz/File/reflexe12/karfik-patocka.pdf.

Koč., Martin. 2017. “Sacrifice for Nothing: The Movement of Kenosis in Jan Patočka’s Thought.” Modern Theology 33 (4). https://doi.org/10.1111/moth.12357.

—. 2019. “Christianity after Christendom: Rethinking Jan Patočka’s Heresy.” The Heythrop Journal n/a (n/a). https://doi.org/10.1111/heyj.13190. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/heyj.13190.

Koh.k, Erazim. 1989. Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings. Chicago: The University of Chicago Press.

Landres, J. Shawn. 2003. “Truth and Consequences: Patočka, Havel, and Temptation.” Communio Viatorum. A Theological journal 45 (2): 134–52.

Mann, Thomas. 1947. Doktor Faustus: Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erz.hlt von einem Freunde. Stockholm: Bermann-Fischer.

Melan.on, J.r.me. 2013. “Jan Patočka’s Sacrifice: Philosophy as Dissent.” Continental Philosophy Review 46 (4): 577–602. https://doi.org/10.1007/s11007-013-9281-x.

Palaver, Wolfgang. 2018. “War and Sacrifice: Comparing Jan Patočka and Ren. Girard.” Metodo 6 (2): 41–70. https://doi.org/10.19079/metodo.6.2.41.

Palouš, Martin, Ivan Chvat.k, Ludger Hagedorn, Josef Moural, Jiř. Přib.ň, Glenn Hughes, and Henrik Syse. 2016. The Solidarity of the Shaken. A Debate on Jan Patočkaʼs Philosophical Legacy in Todayʼs World. Edited by Martin Palouš. Prague: V.clav Havel Library.

Palouš, Radim. 1994. Česk. zkušenost: Komenský, Bolzano, Masaryk, Patočka. Prague: Academia.

—. 2008. Heretick. škola. Prague: OIKOYMENH.

Patočka, Jan. 1953. “Mezihra na prahu modern. vědy: Cusanus a Komenský.” Vesm.r 39 (9): 322–5.

—. 1969. “Co je existence?” Filosofický časopis 17 (56): 682–705.

—. 1981. “Comenius und die offene Seele.” In Jan Amos Komenský. Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, edited by Klaus Schaller, 414–21. Bochum: Comeniusforschungsstelle im Institut für P.dagogik der Ruhr-Universit.t.

—. 1995. Tělo, společenstv., jazyk, svět: ze z.znamů předn.šek proslovených ve školn.m roce 1968-69 na filosofick. fakultě University Karlovy. Edited by Jiř. Pol.vka. Prague: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, OIKOYMENH.

—. 1996a. Heretical Essays in the Philosophy of History. Translated by Erazim Koh.k. Edited by James Dodd. Chicago: Open Court.

—. 1996b. P.če o duši I. Prague: OIKOYMENH.

—. 1998a. Body, Community, Language, World. Translated by Erazim Koh.k. Edited by James Dodd. Chicago: Open Court.

—. 1998b. Komeniologick. studie II. Edited by Věra Schifferov.. Prague: OIKOYMENH.

—. 2002. “Duchovn. člověk a intelektu.l.” In P.če o duši III, 355–71. Prague: OIKOYMENH.

—. 2004. Uměn. a čas I. Edited by Daniel Vojtěch and Ivan Chvat.k. Prague: OIKOYMENH.

—. 2006. Češi I: soubor textů k česk.mu myšlen. a českým dějin.m: pr.ce publikovan.. Edited by Karel Palek and Ivan Chvat.k. Prague: OIKOYMENH.

—. 2009. Fenomenologick. spisy II. Edited by Pavel Kouba and Ondřej Švec. Prague: OIKOYMENH.

—. 2011. Korespondence s komeniology II. Edited by Věra Schifferov. and Ivan Chvat.k. Prague: OIKOYMENH.

—. 2016. The Natural World as a Philosophical Problem. Translated by Erika Abrams. Edited by Ivan Chvatík and Lubica Učník. Evanston, IL: Northwestern University Press.

—. 2018. Aristotel.s, jeho předchůdci a dědicov.. Prague: OIKOYMENH.

Rezek, Petr. 2010. Jan Patočka a věc fenomenologie. 2 ed. Prague: Jan Plac.k – Ztichl. klika.

Ryb.k, David. 2019. “The Ontological Freedom in Jan Patočka’s ‘Natural World as a Philosophical Problem’ with regard to Husserl’s Phenomenology.” Forum Pedagogiczne 9 (1): 203–12. https://doi.org/10.21697/fp.2019.1.14.

Steel, Sean. 2020. “Katabasis in the Setting of Plato’s Symposium Revisited.” VoegelinView March 29: 1–25. https://voegelinview.com/katabasis-in-the-setting-of-platos-symposium -revisited/.

Svobodov., Zuzana. 2007. “Česk. tradice křesťansk. v.ry v Patočkově reflexi.” In Jan Patočka, česk. dějiny a Evropa, edited by Ivo Navr.til and Tom.š Hermann, 59–68. Semily: SOkA Semily pro Pekařovu společnost Česk.ho r.je v Turnově.

—. 2014. “Paideia as Care of the Soul – the Potentials of Contemporary School.” In Religion long forgotten: the importance of religion in education towards civil society, edited by Dariusz Stępkowski and Andrzej Murzyn, 191–206. Cracow: Impuls.

—. 2017. “Pohostinnost a zakořeněn. jako jeden ze z.kladn.ch životn.ch pohybů.” Studia Aloisiana 8 (1): 5–17. http://studiaaloisiana.tftu.sk/wp-content/uploads/2017/03/Svobodov%C3%A1_2017_1.pdf.

—. 2019. “The Life of the Shaken.” Forum Pedagogiczne 9 (1): 213–23. https://doi.org/10.21697/fp.2019.1.15.

Tava, Francesco. 2018. “Sacrifice as a Political Problem: Jan Patočka and Sacred Sociology.” Metodo 6 (2): 71–98. https://doi.org/10.19079/metodo.6.2.71.

Větrovcov., Marie. 2019. “Dvoj. filosofie podle Jana Patočky a Renauda Barbarase.” In Patočkovo myšlen. a dnešn. svět, edited by Miloslav Bedn.ř, 51–65. Prague: Academia.

Copyright