Piotr S. MazurCorresponding authorORCID id and Piotr DuchlińskiCorresponding author ORCID id

Transcendentalising reduction
The Heuristic Role of the Phenomenological Epoché in the Metaphysics of Existential Thomism

Article
27/1 – Spring 2022, pages 89-110
Date of online publication: 15 June 2022
Date of publication: 15 June 2022

Abstract

The aim of the article is to outline the concept of transcendentalising reduction and to demonstrate what role it plays in Thomistic metaphysics. An adaptive interpretation has been used in the analyses by applying phenomenological thinking based on epoche reduction to Thomistic metaphysics. It was used to present the structure of transcendentalising reduction, which consists of several different epoché. Consistently applied, this reduction should lead to a neutralised concept of being as a subject of metaphysics expressed in the formula “being as being”. In conclusion, we note that the proposed interpretation opens the door to further research in which phenomenology could be used in metaphysical studies to a greater extent than has been the case to date.

Keywords

Cite this article

Duchliński, Piotr and Piotr S. Mazur. 2022. "Transcendentalising reduction: The Heuristic Role of the Phenomenological Epoché in the Metaphysics of Existential Thomism." Forum Philosophicum 27 (1): 89–110. doi:10.35765/forphil.2022.2701.05.

Bibliography

Ameriks, Karl. 1977. “Husserl’s Realism.” The Philosophical Review 86 (4): 498–519. https://doi.org/10.2307/2184565.
Beyer, Christian. 2013. “Edmund Husserl.” Stanford Encyclopaedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/husserl.
Bossert, Philip J. 1974. “The Sense of ‘Epoche’ and ‘Reduction’ in Husserl’s Philosophy.” Journal of the British Society for Phenomenology 5 (3): 243–55. https://doi.org/10.1080/00071773.1974.11006390. https://www.tandfonline.com/doi/abs/.
Butler, Jonathan J. 2016. “Rediscovering Husserl: Perspectives on the Epoché and the Reductions.” The Qualitative Report 21 (11): 2033–43. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2016.2327.
Colledge, Richard. 2021. “Thomism and Contemporary Phenomenological Realism: Toward a Renewed Engagement.” American Catholic Philosophical Quarterly 95 (3), 411–32. https://doi.org/10.5840/acpq2021526225.
Dennett, Daniel. 1995. “Intuition Pumps.” In The Third Culture, edited by John Brockman, 181–97. New York: Simon & Schuster.
—. 2013. Intuition Pumps and Other Tools for Thinking. New York: W.W. Norton & Company.
Duchliński, Piotr. 2016. “Epistemologiczne aspekty doświadczenia piękna transcendentalnego.” In Sztuka – wartość – sacrum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, edited by Beata Bigaj-Zwonek, Barbara
Hryszko and Sylwia Góra. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
Heller, Michał. 2006. Filozofia i Wszechświat. Wybór pism. Kraków: Universitas.
—. 2010. Sense of Life and the Sense of the Universe: Studies in Contemporary Theology. Translated by Aeddan Shaw and Karolina Czerska-Shaw. Kraków: Copernicus Center Press.
Herbut, Józef. 2008. Artykuły i szkice. Z metodologii i teorii metafizyki, filozoficznej analizy języka religii oraz etyki i metaetyki. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO.
Husserl, Edmund. 1965. Phenomenology and the Crisis of Philosophy. Translated by Quentin Lauer. New York: Harper & Row.
—. 1982. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology. Translated by F. Kersten. The Hague: Nijhoff.
—. 2009. “Z wykładów na temat: Zasadnicze problemy fenomenologii Semestr zimowy 1910–11.” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 4 (72): 17–36.
Ingarden, Roman. 1963. „Dążenia fenomenologów”, In Z badań nad filozofią współczesną, Warsaw: PWN. 318–58.
—. 1974. Wstęp do fenomenologii Husserla. Translated by Andrzej Półtawski. Warsaw: PWN. Jaworski, Marian. 2003. Wybór pism filozoficznych. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej “Acta Universitatis Masuriensis.”
Kowalczyk, Stanisław. 2002. Zarys filozofii człowieka. 2 ed. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
Krąpiec, Albert Mieczysław. 1991. Metaphysics. An Outline of the History of Being. Translated by Theresa Sandok. New York: P. Lang.
—. 1994, “Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej. ” In Dzieła, vol. 8, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
—. 1995. O rozumienie filozofii. Lublin: RW KUL.
Krąpiec, Albert Mieczysław, and Stanisław Kamiński. 1961. “Specyficzność poznania metafizycznego.” Znak, 602–37.
Krokos, Jan. 2011. “Is phenomenology metaphysics?” Studia Philosophiae Christianae 42 (2): 15–32.
—. 2013a. Conscience as Cognition. Phenomenological Complementing of Aquinas’s Theory of Conscience. Vol. 7 European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions. Frankfurt am Main: Peter Lang.
—. 2013b. Odsłanianie intencjonalności. Warsaw: Wydawnictwo Liberi Libri.
Łaciak, Piotr. 2010. “Redukcja jako odsłonięcie tezy naturalnego nastawienia.” Folia Philosophica 28: 83–100.
—. 2013. “Redukcja transcendentalno-fenomenologiczna a modyfkacja neutralnościowa.” Folia Philosophica 31: 61–83.
Maritain, Jacques. 1946. Distinguer Pour Unir ou Les Degrés du Savoir. Paris: Desclée de Brouwer.
Maryniarczyk, Andrzej. 1991. System metafizyki. Analiza “przedmiotowo-zbornego” poznania. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Mazur, Stanisław Piotr. 2018. Metafizyka istnienia człowieka. Kraków: Wydawnictwo Nau- kowe Akademii Ignatianum.
Moran, Dermot. 1999. Introduction to phenomenology. Florence, KY: Routledge.
Mudyń, Krzysztof. 2001. “Technoświadomość. O zmieniającym się poczuciu realności i własnej tożsamości u użytkowników cyberprzestrzeni.” In Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, edited by Dorota Kubacka-Jasiecka, 182–93. Kraków: Wydawnictwo UJ.
—. 2007. W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych. Psychologiczne badania nad oceną realności desygnatów pojęć. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Nowak, Leszek. 1975. “O interpretacji adaptacyjnej.” In Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, edited by Jerzy Kmita. Warsaw: PWN.
Olech, Adam. 2000. “W sprawie poczucia realności świata.” In Filozofia i logika. W stronę
Jana Woleńskiego, edited by Jan Hartman, 334–60. Kraków: Wydawnictwo “Aureus”. Schutz, Alfred. 1962. Collected Papers I: The Problem of Social Reality. edited by Maurice Natanson. The Hague: Martinus Nijhoff.
—. 1967. The phenomenology of the social world. Evanston, IL: Northwestern University Press.
Sokolowski, Robert. 2000. Introduction to Phenomenology. Cambridge: Cambridge University Press.
Stachewicz, Krzysztof. 2001. W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda. Kraków: Universitas.
Stępień, Antoni Bazyli. 1964. Wprowadzenie do metafizyki. Kraków: Znak.
—. 1966. O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne. Lublin: Wydawnictwo KUL. Stróżewski, Władysław. 1981. Istnienie i wartość. Kraków: Znak.
—. 1994. Istnienie i sens. Kraków: Znak.
Styczeń, Tadeusz. 1972. Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności: studium metaetyczne. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Taminiaux, Jacques. 2004. The Metamorphoses of Phenomenological Reduction. Milwaukee, WI: Marquette University Press.
Wagner, Daniel C. 2021. “On the Foundational Compatibility of Phenomenology and Thomism.” Studia Gilsoniana 10 (3): 579–607.
Wallace, William A. 1996. The Modeling of Nature: The Modeling of Nature: Philosophy of Science and Philosophy of Nature in Synthesis. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.
Wittgenstein, Ludwig. 1969. On Certainty. Translated by Denis Paul and G. E. M. Anscombe. edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright. New York: Harper & Row.
Wojtyła, Karol. 1979. The Acting Person. Translated by Andrzej Potocki and Anna Teresa Tymieniecka. Boston: Reidel.
Wojtysiak, Jacek. 2020. “Antoni B. Stępień’s Epistemology in the Context of Roman Ingarden’s Phenomenology.” In Lublin School of Philosophy A Comparative Perspective, edited by Jacek Wojtysiak, Zbigniew Wróblewski and Arkadiusz Gut, 133–51. Lublin: Wydawnic- two KUL.
Zahavi, Dan. 2003. Husserl’s Phenomenology. Stanford: Stanford University Press.

Copyright